Bedrijfsaansprakelijkheid

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) biedt dekking tegen aanspraken van derden voor wat betreft zaak- en personenschade. Naast de algemene aansprakelijkheid kan soms aanvullend dekking worden geboden voor product- en werkgeversaansprakelijkheid en die situaties waarin de werkgever niet aansprakelijk is maar wel schadevergoedingsplichtig is.

‘Zuivere’ vermogensschade in de vorm van financiële schade zonder dat er sprake is van zaak- of personenschade, is niet gedekt op de AVB.

Product
Als een geleverd product gebrekkig is en schade veroorzaakt, dan is de producent risico-aansprakelijk. Schuld speelt geen rol. De consument hoeft slechts te stellen dat het product gebrekkig was, dat hij schade heeft geleden en dat er een oorzakelijk verband is tussen het gebrek en de schade. Bedrijven kunnen elkaar onderling niet aanspreken voor zaakschade op grond van productaansprakelijkheid. Zij zullen zich moeten beroepen op de onrechtmatige daad of contractuele aansprakelijkheid. Wanneer een partij zijn contractuele verplichtingen niet (geheel) nakomt, dan spreekt men van een toerekenbare tekortkoming.

Voor zaakschade geldt een franchise van € 500,-. Dit houdt in dat de consument bij een zaakschade die lager is dan het franchisebedrag geen gebruik kan maken van de regels rond productaansprakelijkheid. Deze beperking geldt overigens niet bij schade door dood of lichamelijk letsel. Overigens kan de consument in dat geval bij de leverancier van het product terecht. Dit op grond van regelgeving rond consumentenkoop. Deze regelgeving is gebaseerd op contractuele aansprakelijkheid en vastgelegd in artikel 7:24 BW. Op grond van deze regelgeving is de leverancier risicoaansprakelijk voor schade door een geleverd product.

Werkgever
De werkgever is op basis van art. 7:658 BW verplicht om voor veilige werkruimtes te zorgen. Op de werkgever rust een vermoeden van schuld, zodra een werknemer zaak- of personenschade “in de werkzaamheden” oploopt. Daarnaast kan de werkgever op basis van art 7:611 BW in een aantal gevallen schadevergoedingsplichtig zijn. Aansprakelijkheid speelt geen rol, indien de werkgever schadevergoedingsplichtig is dan moet er gewoon betaald worden. Ook in die situaties kan de AVB dekking bieden. Volgens de laatste jurisprudentie vallen ingehuurde ZZP-ers eveneens onder de noemer werknemer (mits gezagsverhouding).