Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurders van rechtspersonen als verenigingen, stichtingen, NV’s en BV’s kunnen intern of extern aansprakelijk gehouden worden als er sprake is van onbehoorlijke taakvervulling of onbehoorlijk bestuur. Interne aansprakelijkheid volgens artikel 2:9 BW kan aan de orde zijn als er onverantwoorde risico’s door de bestuurder(s) zijn genomen. Wij hebben het dan over risico’s die verder gaan dan de normale bedrijfsrisico’s. Bij een BV of NV zijn het dan bijvoorbeeld de aandeelhouders die kunnen menen dat zij een claim op de bestuurder hebben bij een ernstig verwijt.

Externe aansprakelijkheid is aan de orde als op basis van onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW) of kennelijk onbehoorlijk bestuur (artikel 2:248 BW) een bestuurder of het volledige bestuur wordt aangesproken door een benadeelde van buiten de rechtspersoon. Denk bij onrechtmatige daad aan het aangaan van verplichtingen terwijl op voorhand duidelijk was dat die verplichtingen niet nagekomen zouden kunnen worden. Een beroep op kennelijk onbehoorlijk bestuur kan worden ingeroepen door de curator in geval van faillissement van de rechtspersoon.

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt door de rechtspersoon gesloten en betreft het gehele bestuur. Een bestuurslid kan namelijk persoonlijk (hoofdelijk) aansprakelijk zijn, als de fouten door een andere medebestuurder zijn veroorzaakt.

Er is dekking voor de kosten van verweer en de schadevergoeding die eventueel betaald moet worden.

De hoogte van de premie is sterk afhankelijk van het aantal verzekerden, omvang, doelstellingen en complexiteit van de rechtspersoon. Voor het vaststellen van de premie is onder meer noodzakelijk dat jaarverslagen van de afgelopen drie jaar worden overgelegd en CV’s van de bestuurders.