Bedrijfsschadeverzekering

De bedrijfsschadeverzekering ligt in het verlengde van de materiële verzekeringen zoals gebouwen-, inventaris en/of goederenverzekeringen. De polis biedt dekking tegen de financiële gevolgen van een vermindering/stagnatie van het productie- of bedrijfsproces. Deze bedrijfsstagnatie dient te zijn veroorzaakt door een materiële schade ten gevolge van een gedekt gevaar op de eerder genoemde gebouwen-, inventaris en/of goederenverzekering. De gedekte gevaren variëren van uitsluitend brand, ontploffing, blikseminslag tot een uitgebreide gevarendekking.

Het verzekerd bedrag bestaat uit brutowinst (zijnde de vaste kosten vermeerderd met de nettowinst) of de omzet minus de variabele kosten. Dit beide gemeten over een bepaalde periode. De uitkeringstermijn (van bijvoorbeeld 26, 52 of 104 weken) moet zodanig gekozen worden dat, indien het meest ongelukkige scenario zich voltrekt, het productie- of omzetverlies geheel binnen de uitkeringstermijn kan worden hersteld. Denk aan besteltermijnen van machines, herbouwtijd van gebouwen, herlevering van goederen die de hersteltijd beïnvloeden.

Standaard wordt meestal de increase-/decreaseclausule opgenomen. Hierdoor wordt het verzekerd bedrag met maximaal 30% verhoogd als na schade mocht blijken dat het verzekerd bedrag te laag is en als bij schade blijkt dat het verzekerd bedrag juist te hoog is, wordt een premierestitutie gegeven van maximaal 30%. Jaarlijks per premievervaldatum wordt aan de hand van de aangeleverde jaarstukken de premie naverrekend (bijbetalen of restitutie tot maximaal 30%).