Werknemerschadeverzekering

De werknemerschadeverzekering (WSV) verzekert werknemers tegen schade als gevolg van ongevallen die op de een of andere manier werkgerelateerd zijn. Deze verzekering geeft dekking bij situaties die niet onder de standaard AVB zijn gedekt. Aansprakelijkheid of schadevergoedingsplicht van de werkgever is een vereiste, het moet gaan om werkgerelateerde ongevallen.

Verzekeringnemer: de werkgever.

Verzekerden: verzekerd onder de WSV zijn de ondergeschikten van de werkgever. Als ondergeschikte wordt aangemerkt de natuurlijke persoon over wie de werkgever uit hoofde van een dienstverband of andere gezagsverhouding zeggenschap heeft, zoals de werknemer, de ZZP-er, de uitzendkracht, de stagiair en de vrijwilliger.

Dekking: verzekerd is de schade die verzekerde of bij overlijden de uitkeringsgerechtigde lijdt, als gevolg van een ongeval dat heeft plaatsgevonden:

  • in de uitoefening van de werkzaamheden ten behoeve van werkgever.
  • tijdens (personeels)activiteiten, die gerelateerd zijn aan de dienstbetrekking met werkgever.
  • tijdens de normale reis tussen woning en werkplek (woon - werkverkeer).
  • mits de schade niet het gevolg is van het door de werkgever schenden van een veiligheidszorgplicht.