CAR/Montage

De Constructie All Risksverzekering (CAR) is bedoeld voor de aan- en verbouw van gebouwen, waterwerken, wegen, viaducten, etc. De polis biedt dekking aan aannemers, onderaannemers, installateurs, architecten en anderen die bij de bouw betrokken zijn. Dit tegen materiële schade die zich bij de uitvoering van genoemde werken voordoet.

Indien er sprake is van machines of installaties die worden (op)gebouwd, dan spreken wij van een montageverzekering. Installateurs en machinebouwers en hun opdrachtgevers hebben belang bij een montageverzekering.

Op een CAR/montage-polis zijn er de volgende rubrieken:

Rubriek I : Het werk;

Rubriek II : Aansprakelijkheid;

Rubriek III : Bestaande eigendommen van de opdrachtgever;

Rubriek IV : Hulpmaterialen;

Rubriek V : Eigendommen van werknemers.

De CAR-verzekering kent de volgende algemene uitsluitingen:

  • molest;
  • atoomkernreacties;
  • confiscatie, naasting, rekwisitie of opvordering door militaire macht of burgerlijke autoriteit;
  • een door verzekerde gegeven verkeerde voorstelling van zaken of gedane onwaarachtige opgave;
  • schade en/of aansprakelijkheid van verzekerde voor schade veroorzaakt door, voortvloeiende uit of verband houdende met asbest of asbesthoudende zaken;
  • schade die ontstaat indien de verzekerde die de schade lijdt, de directie of de gevolmachtigde van die directie niet de normale zorgvuldigheid heeft betracht;
  • bedrijfsschade;
  • andere schade zonder dat er sprake is van materiële schade.

De bedrijfsschade die een opdrachtgever kan oplopen doordat er schade aan het werk ontstaat, is facultatief bij te verzekeren door de opdrachtgever op voorwaarde dat het om een aflopende polis gaat en de opdrachtgever de verzekeringnemer is.

Daarnaast kunnen per meeverzekerde rubriek specifieke uitsluitingen van toepassing zijn.

Een CAR- of montageverzekering kan niet alleen als aflopende polis worden gesloten, maar ook als doorlopende polis. In dat geval zijn bijvoorbeeld voor een aannemer alle bouw- of montage werken automatisch verzekerd, die gedurende het jaar worden uitgevoerd. Dit binnen de verzekerde bedragen, rubrieken en de polisvoorwaarden. Bijzondere werken die niet binnen de afgesproken polisdekking vallen, kunnen veelal na overleg met de verzekeraar tegen aanvullende voorwaarden en/of premie worden meeverzekerd.