Inventarisverzekering / bedrijfsuitrusting

Onder inventaris/bedrijfsuitrusting wordt verstaan: alle roerende zaken, met uitzondering van (handels-)goederen en van particuliere huishoudelijke inboedel. Motorvoertuigen voorzien van een kenteken, aanhangwagens, caravans en vaartuigen zijn alleen meeverzekerd indien dit op het polisblad is vermeld. Hier zijn er in de basis een drietal mogelijke dekkingen. Dit zijn de uitgebreide, extra uitgebreide en de onheilendekking. Bij de uitgebreide en extra uitgebreide dekking staat er in de voorwaarden precies omschreven welke voorvallen zijn verzekerd. De onheilen dekking is uitgebreider, doordat ook alle plotselinge en onverwachte gebeurtenissen zijn meeverzekerd.

Computers en elektronica en speciale machines die cruciaal of kostbaar zijn, kunnen ook apart verzekerd worden op een computer/elektronica- en/of machinebreukverzekering. De dekking van deze verzekeringen gaat vaak verder dan de dekking op de inventarisverzekering.

Inventaris wordt veelal verzekerd op basis van nieuwwaarde. De vervangingswaarde wordt aangehouden:

  • indien verzekerde voor de schade het voornemen had het bedrijf te beëindigen;
  • indien niet tot voortzetting van het bedrijf en herinvestering wordt overgegaan;
  • indien van voortzetting van het bedrijf en/of herinvestering niet binnen 12 maanden na de schade datum aan verzekeraars schriftelijk mededeling wordt gedaan;
  • voor zaken waarvan de vervangingswaarde minder is dan 40% van de nieuwwaarde;
  • voor zaken die onttrokken zijn aan het gebruik waarvoor zij zijn bestemd;
  • voor motorrijtuigen (waaronder brom- en snorfietsen), caravans en andere aanhangwagens;
  • vaartuigen, alsmede onderdelen daarvan;
  • voor kunstvoorwerpen, antiek en zeldzame zaken.

Net als bij de gebouwenverzekering kan het verzekerd bedrag van de inventarisverzekering ook worden vastgesteld door een deskundige. U heeft met een deskundigentaxatie een prima momentopname als het gaat om de waarde van uw inventaris. Wijzigingen bij investering of vervanging kunnen eenvoudig worden bijgehouden en bijverzekerd indien noodzakelijk.